Säännöt

PUUSEPPÄMESTARIT RY:N UUDET SÄÄNNÖT 2021

 

1.    Yhdistyksen nimi on Puuseppämestarit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna.

2.    Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on

- edistää, kehittää ja vaalia monipuolisesti käsityötaitoja sekä siirtää osaamista tuleville sukupolville

- jäsenten oikeudellisen, sosiaalisen ja taloudellisen aseman parantaminen

- jäsenten yhteishengen ja yhteenkuuluvaisuuden edistäminen

- käsityövaltaisten puuammattialojen tunnetuksi tekeminen

- yhteyksien pitäminen eri puuammattialojen kesken kansallisesti ja kansainvälisesti

3.    Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- valvoo ja hoitaa jäsentensä etuja pyrkimällä vaikuttamaan työ- ja virkaehtosopimuksissa tehtäviin ratkaisuihin

- tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja

- toimii yhteistyössä muiden vastaavien ammattialojen järjestöjen kanssa

- on mukana kehittämässä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista puualalla sekä vaikuttaa puualan osaamisperusteisen koulutuksen suunnitteluun

- ottaa osaa ja pyrkii edistämään näyttötutkintojen järjestämistä puualaa edustavilla ammattialoilla

- järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja, näyttelyitä ja retkiä

- kantaa jäsenmaksuja, järjestää asianmukaisen luvan saatuaan yleisiä varojen keräyksiä, myyjäisiä, arpajaisia ja maksullisia huvitilaisuuksia

- voi omistaa kiinteää ja muuta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia sekä perustaa rahastoja ja säätiöitä

4.    Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi hallitus hyväksyä kaikki puualaan liittyvillä aloilla vaikuttavat harrastajat, ammattilaiset ja puualan toimintaa arvostavat henkilöt.

Yhdistykseen voidaan hyväksyä jäseniksi oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusperiä.

Yhdistys voi kutsua kunniajäseniksi sellaisia henkilöitä, jotka merkittävällä tavalla ovat edistäneet yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista.

Äänioikeus on kaikilla yhdistyksen jäsenillä.

5.    Jäsenet suorittavat jäsenmaksun. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Jäsenmaksun suuruudesta päätetään vuosikokouksessa erikseen kullekin jäsenryhmälle.

6.    Jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, eikä saamistaan huomautuksista huolimatta täytä yhdistyksen määräämiä velvollisuuksia, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

7.    Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään (3-7) jäsentä, jotka valitaan vuosikokouksessa.

Puheenjohtaja valitaan kalenterivuodeksi ja muut jäsenet kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Muista jäsenistä on yksi (1) erovuorossa.

Hallitukseen pyritään valitsemaan edustajia tasapuolisesti eri ammattiryhmien aloilta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi (2) jäsentä on läsnä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa, tai kolmen (3) hallituksen jäsenen sitä vaatiessa. Hallituksen kokoukset voidaan pitää vaikka kokonaan sähköisesti, mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat. Luottamustehtäviin voidaan valita yhdistyksen jäseniä.

8.    Hallituksen tehtävänä on

- vastata yhdistyksen käytännön toiminnasta ja sen suunnittelusta

- edustaa yhdistystä

- toimittaa kutsu yhdistyksen kokouksiin, valmistella niissä esille tulevat asiat ja panna toimeen tehdyt päätökset

- vastata yhdistyksen talouden hoidosta

- huolehtia vuosikertomuksen, tilinpäätöksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta

- päättää uusien jäsenten ottamisesta ja pitää jäsenluetteloa

- asettaa alaisuudessaan toimivia jaostoja ja toimikuntia

9.    Yhdistyksen varsinaisia kokouksia (=vuosikokous) pidetään yksi (1) vuodessa. Tarvittaessa hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Vuosikokouksen ajankohta on huhti- kesäkuun aikana. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle jos 1/5 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.

10.Kutsut yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin lähetetään jäsenille sähköpostin tai internet-sivujen välityksellä vähintään kaksi viikkoa (14 päivää) ennen kokousta. Ylimääräisen kokouksen kutsu lähetetään vähintään kymmenen (10 päivää) ennen kokousta. Yhdistyksen kokoukseen voi hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

11.Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

- esitetään toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä

- esitetään tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

- esitetään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle

- määrätään jäsenmaksujen suuruus

- esitetään talousarvio

- valitaan hallituksen puheenjohtaja

- suoritetaan hallituksen muiden jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle

- valitaan yksi (1) varsinainen toiminnantarkastaja ja hänelle yksi (1) varahenkilö

- päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

12.Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai muut hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

13.Yhdistyksen toiminnantarkastusvuosi (tilikausi) on kalenterivuosi.
Tilit ja tarkastusta koskevat asiakirjat toiminnan tarkastuksesta on annettava hallitukselle huhtikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastaja seuraa yhdistyksen taloudenpitoa myös toimintakauden aikana.

14.Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan varsinaisessa vuosikokouksessa, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä sitä kannattaa.

15.Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä on oltava vähintään kuukausi, kahden kolmasosan (2/3) määräenemmistöllä annetuista äänistä kumpaisessakin.

16.Jos yhdistys purkautuu, tulee sen varat käyttää viimeisen kokouksen päätöksen mukaan johonkin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen.

17.Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

PUUSEPPÄMESTARIT RY:N SÄÄNNÖT (3.11.2011)

1.  Yhdistyksen nimi on Puuseppämestarit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki.

2.  Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä

 • ammattitaidon kehittämiseksi
 • oikeudellisen, sosiaalisen ja taloudellisen aseman parantamiseksi
 • yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistämiseksi
 • henkisen ja fyysisen kunnon ylläpitämiseksi
 • puusepän ammattialan kehittämiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi
 • yhteyksien pitämiseksi lähinnä vastaaviin koti- ja ulkomaisiin puualan järjestöihin

3.  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • valvoo ja hoitaa jäsentensä etuja pyrkimällä vaikuttamaan työ- ja virkaehtosopimuksissa tehtäviin ratkaisuihin
 • tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja
 • toimii yhteistyössä muiden vastaavien ammattialojen järjestöjen kanssa
 • ottaa osaa ja pyrkii edistämään ammattitutkintojen järjestämistä puusepänalaa edustavilla ammattialoilla
 • järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja, näyttelyitä ja retkiä
 • kantaa jäsenmaksuja, järjestää asianmukaisen luvan saatuaan yleisiä varojen keräyksiä, myyjäisiä, arpajaisia ja maksullisia huvitilaisuuksia; voi omistaa kiinteää ja muuta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä perustaa rahastoja ja säätiöitä

4.  Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi hallitus hyväksyä puusepän, koristeveistäjän, terähuoltajan tai muun puusepänalan erikoisammattitutkinnon suorittaneet ja heihin verrattavat vastaavan tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Yhdistykseen voidaan hyväksyä, ei mestarijäseniksi, oikeuskelpoisia yhteisöjä sekä yksityisiä henkilöitä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusperiä. Yhdistys voi kutsua kunniajäseniksi sellaisia henkilöitä, jotka merkittävällä tavalla ovat edistäneet yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä ja puhe- ja läsnäolo-oikeus on ei mestarijäsenillä sekä kunniajäsenillä.

5.  Jäsenet suorittavat jäsenmaksun. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Jäsenmaksun suuruudesta päätetään syyskokouksessa erikseen kullekin jäsenryhmälle. 

Ei mestarijäsenet suorittavat jäsenmaksun. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruudesta määrätään syyskokouksessa erikseen kullekin jäsenryhmälle.

6. Jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, eikä saamistaan huomautuksista huolimatta täytä yhdistyksen määräämiä velvollisuuksia, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

7. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus.

Siihen kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä, jotka valitaan syyskokouksessa. Puheenjohtaja valitaan kalenterivuodeksi ja muut jäsenet kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Muista jäsenistä vuosittain on kaksi (2) erovuorossa. Hallituksen jäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon eri ammattiryhmien edustus. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä on saapuvilla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa, tai kolmen (3) hallituksen jäsenen sitä vaatiessa. Luottamustehtäviin saa valita vain yhdistyksen jäsenmaksun suorittaneita henkilöitä.

8. Hallituksen tehtävänä on

 • edustaa yhdistystä
 • suunnitella yhdistyksen toimintaa
 • toimittaa kutsu yhdistyksen kokouksiin, valmistella niissä esille tulevat asiat ja panna toimeen tehdyt päätökset
 • vastata yhdistyksen talouden hoidosta
 • huolehtia vuosikertomuksen, tilinpäätöksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta
 • päättää uusien jäsenten ottamisesta ja pitää jäsenluetteloa
 • asettaa alaisuudessaan toimivia jaostoja ja toimikuntia.

9. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi (2) vuodessa:

kevätkokous helmi -maaliskuussa ja syyskokous elo - syyskuussa. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.

10. Kutsut yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin lähetetään jäsenille postin tai sähköpostin tai internet-sivujen tai jäsenlehden lehti-ilmoituksen välityksellä vähintään 20 päivää ennen kokousta. Ylimääräisen kokouksen kutsu lähetetään vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

11. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • esitetään toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
 • esitetään tilit ja toiminnantarkastajan / tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 • päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista
 • Syyskokouksessa:
 • esitetään toimintasuunnitelma
 • määrätään jäsenmaksujen suuruus
 • esitetään talousarvio
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja
 • suoritetaan hallituksen muiden jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle
 • valitaan kaksi (2) varsinaista toiminnantarkastajaa / tilintarkastajaa ja kaksi (2) varahenkilöä toiminnan- / tilintarkastajille 
 • päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

12. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja varapuheenjohtaja, kaksi yhdessä.

13. Yhdistyksen toiminnan - ja tilintarkastusvuosi on kalenterivuosi. Tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä toiminnan- / tilintarkastajille ennen tammikuun loppua.
Toiminnan- / tilintarkastajien on annettava hallitukselle kertomuksensa toiminnan-/ tilintarkastuksesta ennen helmikuun 15. päivää. Toiminnan- / tilintarkastajien on myös toimintakauden aikana seurattava yhdistyksen taloudenhoitoa.

14. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan varsinaisessa kokouksessa. jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä sitä kannattaa.

15. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä on oltava vähintään kuukausi, kahden kolmasosan (2/3) määräenemmistöllä annetuista äänistä kumpaisessakin.

16. Jos yhdistys purkautuu, tulee sen varat käyttää viimeisen kokouksen paatoksen mukaan johonkin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen.

17. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.