Säännöt

PUUSEPPÄMESTARIT RY:N SÄÄNNÖT (3.11.2011)

1.  Yhdistyksen nimi on Puuseppämestarit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki.

2.  Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä

 • ammattitaidon kehittämiseksi
 • oikeudellisen, sosiaalisen ja taloudellisen aseman parantamiseksi
 • yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistämiseksi
 • henkisen ja fyysisen kunnon ylläpitämiseksi
 • puusepän ammattialan kehittämiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi
 • yhteyksien pitämiseksi lähinnä vastaaviin koti- ja ulkomaisiin puualan järjestöihin

3.  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • valvoo ja hoitaa jäsentensä etuja pyrkimällä vaikuttamaan työ- ja virkaehtosopimuksissa tehtäviin ratkaisuihin
 • tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja
 • toimii yhteistyössä muiden vastaavien ammattialojen järjestöjen kanssa
 • ottaa osaa ja pyrkii edistämään ammattitutkintojen järjestämistä puusepänalaa edustavilla ammattialoilla
 • järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja, näyttelyitä ja retkiä
 • kantaa jäsenmaksuja, järjestää asianmukaisen luvan saatuaan yleisiä varojen keräyksiä, myyjäisiä, arpajaisia ja maksullisia huvitilaisuuksia; voi omistaa kiinteää ja muuta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä perustaa rahastoja ja säätiöitä

4.  Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi hallitus hyväksyä puusepän, koristeveistäjän, terähuoltajan tai muun puusepänalan erikoisammattitutkinnon suorittaneet ja heihin verrattavat vastaavan tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Yhdistykseen voidaan hyväksyä, ei mestarijäseniksi, oikeuskelpoisia yhteisöjä sekä yksityisiä henkilöitä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusperiä. Yhdistys voi kutsua kunniajäseniksi sellaisia henkilöitä, jotka merkittävällä tavalla ovat edistäneet yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä ja puhe- ja läsnäolo-oikeus on ei mestarijäsenillä sekä kunniajäsenillä.

5.  Jäsenet suorittavat jäsenmaksun. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Jäsenmaksun suuruudesta päätetään syyskokouksessa erikseen kullekin jäsenryhmälle. 

Ei mestarijäsenet suorittavat jäsenmaksun. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruudesta määrätään syyskokouksessa erikseen kullekin jäsenryhmälle.

6. Jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, eikä saamistaan huomautuksista huolimatta täytä yhdistyksen määräämiä velvollisuuksia, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

7. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus.

Siihen kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä, jotka valitaan syyskokouksessa. Puheenjohtaja valitaan kalenterivuodeksi ja muut jäsenet kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Muista jäsenistä vuosittain on kaksi (2) erovuorossa. Hallituksen jäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon eri ammattiryhmien edustus. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä on saapuvilla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa, tai kolmen (3) hallituksen jäsenen sitä vaatiessa. Luottamustehtäviin saa valita vain yhdistyksen jäsenmaksun suorittaneita henkilöitä.

8. Hallituksen tehtävänä on

 • edustaa yhdistystä
 • suunnitella yhdistyksen toimintaa
 • toimittaa kutsu yhdistyksen kokouksiin, valmistella niissä esille tulevat asiat ja panna toimeen tehdyt päätökset
 • vastata yhdistyksen talouden hoidosta
 • huolehtia vuosikertomuksen, tilinpäätöksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta
 • päättää uusien jäsenten ottamisesta ja pitää jäsenluetteloa
 • asettaa alaisuudessaan toimivia jaostoja ja toimikuntia.

9. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi (2) vuodessa:

kevätkokous helmi -maaliskuussa ja syyskokous elo - syyskuussa. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.

10. Kutsut yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin lähetetään jäsenille postin tai sähköpostin tai internet-sivujen tai jäsenlehden lehti-ilmoituksen välityksellä vähintään 20 päivää ennen kokousta. Ylimääräisen kokouksen kutsu lähetetään vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

11. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • esitetään toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
 • esitetään tilit ja toiminnantarkastajan / tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 • päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista
 • Syyskokouksessa:
 • esitetään toimintasuunnitelma
 • määrätään jäsenmaksujen suuruus
 • esitetään talousarvio
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja
 • suoritetaan hallituksen muiden jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle
 • valitaan kaksi (2) varsinaista toiminnantarkastajaa / tilintarkastajaa ja kaksi (2) varahenkilöä toiminnan- / tilintarkastajille 
 • päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

12. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja varapuheenjohtaja, kaksi yhdessä.

13. Yhdistyksen toiminnan - ja tilintarkastusvuosi on kalenterivuosi. Tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä toiminnan- / tilintarkastajille ennen tammikuun loppua.
Toiminnan- / tilintarkastajien on annettava hallitukselle kertomuksensa toiminnan-/ tilintarkastuksesta ennen helmikuun 15. päivää. Toiminnan- / tilintarkastajien on myös toimintakauden aikana seurattava yhdistyksen taloudenhoitoa.

14. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan varsinaisessa kokouksessa. jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä sitä kannattaa.

15. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä on oltava vähintään kuukausi, kahden kolmasosan (2/3) määräenemmistöllä annetuista äänistä kumpaisessakin.

16. Jos yhdistys purkautuu, tulee sen varat käyttää viimeisen kokouksen paatoksen mukaan johonkin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen.

17. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.